UTV – Sogn og Fjordane tannlegeforening  
 
UTV er tillitsutval for dei offentleg tilsette tannlegane i fylket, for tida ca 40 tannlegar.

Utvalet er slik samansett:

  • Leiar: Øystein Sortland, Måløy tannklinikk
  • Medlem: Øystein Sivertsen, Sandane tannklinikk
  • Medlem: Elisabeth Halsne, Florø tannklinikk

1. vara: Ingibørg Sara Benediktsdottir
2. vara: Helene Starheimsæter

Leiaren møter i styret for lokalforeininga.

Årsmelding frå UTV 2018 finn du her (Word dokument).

Tillitsutvalet skal arbeide ut frå Hovudavtalen og Hovudtariffavtalen. Leiar er fylkeshovudtillitsvald for tannlegane.

Tannhelsetenesta er frå 01.01.2012 styrt av ei sentral leiing. Tidligere distriktsinndeling er avvikla og klinikkane med klinikksjef er direkte underlagt direktør for tannhelse. Klinkksjefane har personal- og fagleg ansvar.

Øvste leiar er fylkesdirektør Clara Øberg. Fylkestannlege er Elisabet Skrede. Tannhelsetenesta har frå 01.01.2003 hatt driftsavtale med fylkeskommunen.

Klinikkane er stort sett fleirtannlegeklinikkar. Dei er for det meste godt utstyrte, og vi har stor grad av sjølvstyre innan kvar klinikk.

Kjevekirurgisk avdeling ved Sentralsjukehuset i Førde gjev kirurgisk tilbod.


Eit overordna mål er å gje innbyggjarane i fylket eit best mogleg tannhelsetilbod.

Begynnarlønn er for tida kr. 575 000,-

I tillegg har fylket nokre tiltak for rekruttering og stabilisering av tannlegar. Her kan nemnast moglegheit for å søkje på kursmidlar pluss gratis vår- eller haustkurs.

Det er også særavtale for klinikksjeftillegg og lystgasskompetanse. Dessutan særavtale for ambulering og provisjon. Desse er sagt opp pr. 31.12.2019
 

Vil du vite meir? Kontakt ein i UTV:

  • Øystein Sortland, tlf. (a) 57 63 69 80, e-post: oystein.sortland@sfj.no

 

 

< Startsida